Hlavný kontrolór

Ing. Mária Hankovská,

zvolená v roku 2011 Obecným zastupiteľstvom – po úspešnom absolvovaní výberového konania – za hlavného kontrolóra obce.

Funkcia hlavného kontrolóra vyplýva zo Zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou.
Na rozdiel od prednostu, ktorý je podriadený starostovi obce, hlavný kontrolór je priamo zodpovedný obecnému zastupiteľstvu.

Pôsobnosť hlavného kontrolóra:

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí:

Obecné zastupiteľstvo môže hlavného kontrolóra odvolať, ak hlavný kontrolór:

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha: