Samospráva

Starosta OÚ REGETOVKA

Dárius Kuruc

Poslanci

Martin Haniš, zástupca starostu
Ing. Radko Milkovič
Dávid Kohút

Komisie

Komisia ekonomická

predseda: Dávid Kohút

Úlohy komisie

prerokovanie návrhov na prijatie úverov,
riešenie problematiky vysporiadania pohľadávok obce, vymáhanie odpustenie a predaj pohľadávok,
príprava návrhov na úpravy výšky daní, poplatkov a cien za poskytované služby,
kontrola dodržiavania zásad hospodárenia, nakladania a efektívneho využívania majetku obce,
posudzuje žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľnosti a hmotného majetku obce.

Komisia výstavby a životného prostredia

predseda: Martin Haniš

Úlohy komisie

vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadových vôd, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, stavebného poriadku a územného plánovania a cestného hospodárstva vyplývajúcich pre obec z príslušných právnych predpisov,
prerokováva návrhy zmien VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k ním svoje stanovisko,
prerokováva koncepčné materiály predkladané OcÚ týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu ŽP a zaujíma k ním svoje stanovisko,
v oblasti stavebnej zameriava sa na svoju činnosť hlavne na dodržanie stavebného zákona pri realizácii nových stavieb, pri stavebnej úprave stavieb a dbá na celkový rozvoj a vzhľad obce,
vykonáva kontrolu stavu, budovania a údržby miestnych komunikácii,
vykonáva kontrolu a údržby obecnej zelene,
prerokováva a odporúča spôsob riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom na území obce,
spolupracuje pri riešení úloh zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi.

Komisia poriadková

predseda: ** Ing. Radko Milkovič**

Úlohy komisie

komisia zabezpečuje prevenciu a ochranu verejného poriadku,
riešenie sťažností obyvateľov na porušenie verejného poriadku a spolunažívanie občanov,
kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území obce,
upozorňuje príslušné orgány obce na prípadné porušenie verejného poriadku v obci.

Komisia kultúry a športu

predseda: Dárius Kuruc

Úlohy komisie

prerokováva projekty o finančný príspevok v oblasti športu a zaujíma k ním stanovisko,
prerokováva s vyjadruje sa k využívaniu športovísk na území obce a zaujíma k ním stanovisko,
prerokováva kultúrne akcie na území obce,
prerokováva, odporúča a vyhodnocuje kultúrne podujatia organizované obcou,
prerokováva a vyhodnotenie a zápisy kronikára do kroniky obce,
spolupracuje pri vytváraní podmienok rozvoja obce.